Server 1
- Stadium: Thêm quái các chuồng từ map level thấp -> Level cao
- Giảm level move Stadium map từ 200 xuống 100
- Update PC point nhận được khi train

Server 2
- Stadium: Thêm quái các chuồng từ map level thấp -> Level cao
- Giảm level move Stadium map từ 200 xuống 100
- Update PC point nhận được khi train
- Thêm boss vàng số lượng như sau vào Thời gian vàng 10h-14-20h hàng ngày
 • Số lượng 5 //Golden Budge Dragon
 • Số lượng 5 //Golden Titan
 • Số lượng 5 //Golden Soldier
 • Số lượng 5 //Golden Goblin
 • Số lượng 1 //Golden Derkon
 • Số lượng 1 //Golden Derkon
 • Số lượng 1 //Golden Derkon
 • Số lượng 1 //Golden Derkon
 • Số lượng 3 //Golden Lizard King
 • Số lượng 5 //Golden Vepar
 • Số lượng 3 //Golden Tantalos
 • Số lượng 5 //Golden Wheel


Server 3
- Stadium: x2 toàn bộ quái hiện cố
- Giảm level move Stadium map từ 150 xuống 50
- Thêm Boss Hoàng Kim số lượng như sau vào Thời gian vàng 10h-14-20h hàng ngày
 • Số Lượng 3 //Golden Dark Knight
 • Số Lượng 3 //Golden Devil
 • Số Lượng 3 //Golden Stone Golem
 • Số Lượng 3 //Golden Crust
 • Số Lượng 3 //Golden Satyros
 • Số Lượng 3 //Golden Twin Tail
 • Số Lượng 3 //Golden Iron Knight
 • Số Lượng 3 //Golden Napin
 • Số Lượng 1 //Great Golden Dragon
 • Số Lượng 1 //Great Golden Dragon
 • Số Lượng 5 //Golden Rabbit

View more latest threads same category: